Home

Sırattaki sualler

Sırattaki sualler Sual: Sırat köprüsünde sorulacak suâller nelerdir? CEVAP Sırat köprüsü üzerinde yedi yerde, yedi eyden suâl edilecektir. Önce imandan sorulacaktır. manı doru ise birinci duraktan geçecek, doru deilse Cehenneme düecektir. kinci durakta namazdan sorulacaktır. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Namaz, Allahü teâlânın honut olduu bütün amellerin en faziletlisidir. Kabirde ıık, […]

Sıratı ilk geçenler

Sıratı ilk geçenler Kur’an-ı kerimi en iyi açıklıyan Peygamber efendimiz, Sırat köprüsü hakkında bildirdii hadis-i eriflerden bazıları öyledir: (Cehennem üzerine Sırat köprüsü kurulur. Buradan ümmetiyle ilk geçecek Peygamber ben olurum.) [Buharî] (Kıyamette Sırat köprüsünün baında durur, ümmetimin geçmesini beklerim. Allahü teâlâ, “Dilediini iste, istediklerine efaat et, efaatin kabul olunacaktır.” buyurur. […]

Sırat köprüsü var mı

Sırat köprüsü var mı Sual: Bir kısım mezhepsiz sırat köprüsüne inanmıyor. nanmak farz deil mi? CEVAP Peygamber efendimize ve slam âlimlerine inanmıyan bazı ahmaklar, nakli deil de aklı ölçü aldıkları için Sırat köprüsünün varlıını kabul edemiyorlar. Köprü denilince, bilinen köprüler zannediyorlar. (Sınıf geçmek için imtihan köprüsünden geçilir.) diyoruz. Halbuki imtihanın […]

Kıyametin diğer alametleri

Kıyametin diğer alametleri Kıyametin büyük alametleri ile ilgili bir hadis-i erif öyledir: (u alâmetler çıkmadan kıyamet kopmaz: Güne batıdan doar, üç yer batar, sa iner, Duman, Dabbetül arz, Deccal, Yecüc Mecüc ve Aden’den bir ate çıkar.) [Müslim] Hz. sa’nın gökten inmesini, Deccalı ve Hz. Mehdi’yi bildirmitik. imdi dierlerini bildirelim: 1- […]

Hazret-i Mehdi de gelecektir

Hazret-i Mehdi de gelecektir bni Hacer-i Mekki, (Alamat-i Mehdi), mam-ı Süyutî, (El-bürhan) ve mam-ı aranî (Muhtasar-ı Tezkire-i Kurtubi) kitabında iki yüze yakın, Hz. Mehdi’nin alameti bildirilmektedir. Hz. Mehdi için hurafe demek, ilme ihanettir, kıyamet alametidir. Bu konudaki hadis-i eriflerden birkaçı öyledir: (Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır […]

Deccal da gelecektir

Deccal da gelecektir En’am suresinin (Rabbinin bazı alametleri geldii gün, iman etmemi veya imanında hayır kazanmamı olana, [imanı fayda vermez.) mealindeki 158. âyetini açıklayan peygamber efendimiz buyurdu ki: (u üç ey ortaya çıkınca, iman etmemi veya imanından hayır görmemi olana, imanı fayda vermez: Günein batıdan doması, Deccal ve Dabbetülarz.) [Müslim,Tirmizî,Beyheki] […]

Hz. isa gökten inecektir

Hz. isa gökten inecektir Önce kolay bulunması bakımından Tibyan tefsirine bakalım: Nisa suresinin 157 ve 158. Âyeti tefsir edilirken, Hz. sa’nın öldürülmedii, asılmadıı, öldürülenin ona benzetildii ve Hz. sa’nın ref edildii, yani göe kaldırıldıı bildirilmektedir. (Tibyan c.1,s.365), Al-i imran suresinin 55. âyetinin tefsirinde ise öyle buyuruluyor: (Hz. sa diri olarak […]

Hz. isanın gökten inmesi

Hz. isanın gökten inmesi Bu iki âyette, Hz. sa’nın öldürülmedii, göe kaldırıldıı açıkça, tevile fırsat kalmayacak ekilde, bildirilmektedir. Mezhepsizler, bu iki âyeti görmezlikten geliyor ve u âyetleri de tevil etmeye çalııyorlar: (Allah demiti ki: Ey sa, seni vefat ettireceim, seni nezdime yükselteceim, seni inkâr edenlerden arındıracaım ve sana uyanları kıyamete […]

Nedir milletin bu mezhepsizlerden çektiği

Nedir milletin bu mezhepsizlerden çektiği Sual: Elimde (Doumundan ölümüne kadar Hz. sa) isimli doktora tezi olarak yazılmı bir kitap var. Kitapta yazar, “Hz. sa ölmütür, Mehdi ve Deccal diye bir ey yoktur. Bunlar birer hurafedir” diyor. Kitabı size gönderiyorum. Cevap verir misiniz? CEVAP Tam bozuk düzene uygun, bozuk bir kitap. […]

Hayal edilmeyen nimetler

Hayal edilmeyen nimetler Sual: Bazı kimseler, bal yiyen baldan bıkar, cennet ne kadar güzel olsa da, insan bu nimetlere bıkar diyerek cennette monoton hayat olacaını zannediyorlar. Bu hususta açıklama yapar mısınız? CEVAP Bu çok yanlı bir düüncedir. Cennette monoton hayat yoktur. Dinimiz, iki günü aynı olanın ziyanda olduunu bildirir. Ahirette […]